Linear and nonlinear of Magneto-optical properties of monolayer MoS2

Linear and nonlinear of Magneto-optical properties of monolayer MoS2
Nơi đăng: journal appied of physics, Số: 123, Trang: 034301(1-7), Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.