First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain

First-principles study of electronic properties of AB-stacked bilayer armchair graphene nanoribbons under out-plane strain
Nơi đăng: Indian Journal of Physics, Số: 4, Trang: 447-452, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.