Tuning the electronic and optical properties of two-dimensional graphene-like C2N nanosheet by strain engineering

Tuning the electronic and optical properties of two-dimensional graphene-like C2N nanosheet by strain engineering
Nơi đăng: Journal of Electronic Materials, Số: 3, Trang: 1-7, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.