Biến tính ống nano TiO2 bằng cách ghép với APTS

Sunface modification of TiO2 nanotubes by grafting with APTS coupling agens
Nơi đăng: Materials Research Express, Số: 4 (2017) 105043, Trang: 1-8, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Quốc tế.