Lời đề từ trong văn bản nghệ thuật văn học Việt Nam

Nơi đăng: TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, Số: 04(113). 2017, Trang: 55-58, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.