Nghiên cứu về những khó khăn khi ra quyết định lựa chọn nghề nghiệp ở học sinh trường THPT Hoàng Hoa Thám, Đà Nẵng

Nơi đăng: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững”, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.