Độ tin cậy và tính hiệu lực của thang đo EMIN trong đánh giá và đo lường trí tuệ cảm xúc của thanh thiếu niên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

Nơi đăng: Hội thảo quốc tế Tâm lý học Khu vực Đông Nam Á lần thứ nhất “Hạnh phúc con người và phát triển bền vững”, Số: , Trang: , Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.