Một số vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng giáo viên Giáo dục công dân của tỉnh Đăk Lăk đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông

Nơi đăng: tạp chí khoa học và giáo dục trường đại học sư phạm, đại học đà nẵng, Số: 25 (04)/ 2017, Trang: 94-98, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.