THE FACTORS AFFECTING THE CAPACITY PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS - OVERVIEW OF ARGUMENTS

Các yếu tố ảnh hưởng đến định hướng nghề nghiệp của sinh viên - Nghiên cứu tổng quan
Nơi đăng: Proceeding of the The 7th International Conference on Sciences and Social Sciences 2017: “Innovation Research to Stability, Prosperity and Sustainability”, Số: , Trang: , Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.