Một số ý kiến về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học môn Giáo dục công dân lớp 12 ở trường trung học phổ thông

Nơi đăng: HTKH: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên GDCD đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục, Số: (1)/2017, Trang: 145-150, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.