Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực người học và một số vấn đề đặt ra trong công tác bồi dưỡng giáo viên giáo dục công dân hiện nay

Nơi đăng: HTKH Khoa Giáo dục Chính trị, Số: (1)/2017, Trang: 125-130, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.