Kết quả bước đầu về thành phần loài lưỡng cư ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, tỉnh Khánh Hòa

A PRIMINARY CHECKLIST OF AMPHIBIANS FROM HON BA NATURE RESERVE, KHANH HOA PROVINCE
Nơi đăng: Hội nghị khoa học toàn quốc về Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, lần 7, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Số: Lần 7, Trang: 261-267, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Khu Bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà (sau đây gọi tắt là Hòn Bà) thuộc tỉnh Khánh Hòa, đƣợc thành lập năm 2005 với diện tích 19.285,83 ha (Sở NNPTNT Khánh Hòa 2017). Hòn Bà có độ cao từ dƣới 100 đến 1.578 m và là nơi chuyển tiếp từ vùng đồng bằng ven biển lên cao nguyên Lâm Viên với hệ thực vật đa dạng (Nguyễn Đăng Hội và Kuznetsov 2014). Mặc dù đã đƣợc thành lập hơn 10 năm, nhƣng những kết quả nghiên cứu đƣợc công bố chính thức về khu hệ lƣỡng cƣ ở Hòn Bà còn hạn chế. Nguyen et al. (2014) ghi nhận vùng phân bố mới của hai loài Megophrys gerti và Raorchestes gryllus ở Hòn Bà. Gần đây, một số loài đƣợc mô tả từ mẫu vật thu thập tại Hòn Bà nhƣ Nhái bầu cây Microhyla arboricola (Poyarkov et al. 2014), Cóc đốm hòn bà Kalophrynus honbaensis (Vassilieva et al. 2014), Nhái cây xanh Kurixalus viridescens (Nguyen et al. 2014). Bên cạnh những loài kể trên, Vassilieva (2015) cũng ghi nhận 12 loài lƣỡng cƣ khác có ở Hòn Bà. Poyarkov et al. (2017) mô tả loài Megophrys elfina có mẫu vật thu ở Hòn Bà đồng thời loài M. gerti ghi nhận bởi Nguyen et al. (2014) và Vasilieva (2015) ở Hòn Bà nay là M. elfina. Nhƣ vậy cho đến nay chỉ có 17 loài lƣỡng cƣ đƣợc ghi nhận ở Hòn Bà (Nguyen et al. 2014, Vassilieva 2015, Poyarkov et al. 2017). So với các khu vực lân cận ở cao nguyên Lâm Viên có cùng sinh cảnh nhƣ Vƣờn Quốc gia (VQG) Bidoup-Núi Bà (70 loài, Poyarkov và Vassilieva 2012) và VQG Chƣ Yang Sin (38 loài, Orlov et al. 2008) thì số lƣợng 17 loài ghi nhận ở Hòn Bà chƣa phản ánh đầy đủ tính đa dạng của khu hệ lƣỡng cƣ trên thực tế

Abstract:

We provide the list of the amphibian fauna of Hon Ba Nature Reserve, Khanh Hoa Province based on the results of three field trips conducted in 2015 and 2016. A total of 35 species of amphibians belonging to 6 families and 21 genera were recorded, of which, 17 species are new records for Hon Ba Nature Reserve. Seven species are threatened including one is listed in the Vietnam Red Data Book (2007) and six are listed in the IUCN Red List (2016). The taxonomic status of Leptolalax sp., Limnonectes sp., and Kurixalus sp. remains unclear and needs further investigation. The amphibian fauna of Hon Ba Nature Reserve resembles that of Langbian Plateau. At least 15 species found in Hon Ba Nature Reserve have recorded and described in the Langbian Plateau