một số vấn đề triết học chính trị trong "tinh thần pháp luật" của Montesquieu

Nơi đăng: triết học pháp từ cội nguồn đến hiện đại, Số: , Trang: 149-156, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.