ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG DO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG THỰC HIỆN

EVALUATION OF REFRESHER TRAINING PROGRAMS FOR SCHOOL TEACHERS CONDUCTED BY THE UNIVERSITY OF DANANG -UNIVERSITY OF SCIENCE AND EDUCATION
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 26(05).2017, Trang: 101, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Đổi mới chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông là một trong những nội dung quan trọng của Đề án đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam sau năm 2015. Tuy nhiên, để có một chương trình hoàn thiện, hợp với xu thế thì quá trình thử nghiệm và đánh giá chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông luôn có vai trò rất quan trọng. Tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng, việc nâng cao chất lượng chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông luôn là nội dung quan trọng trong chiến lược phát triển của Trường, góp phần quyết định việc thực hiện thành công sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của đất nước trong thời kỳ hội nhập và phát triến kinh tế. Trong bài viết này, chúng tôi trình bày kết quả đánh giá chương trình bồi dưỡng giáo viên phổ thông do Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng đã và đang thực hiện và những yếu tố tác động đến thực trạng này.

Từ khóa: đánh giá; bồi dưỡng; chương trình bồi dưỡng; đánh giá chương trình bồi dưỡng; giáo viên phổ thông.

Abstract:

Renovation of refresher training programs for school teachers is one of the important parts in the contents of the Project on fundamental and comprehensive renovation of the Vietnamese education after the year of 2015. However, in order to build up a complete program in line with the trend, the process of experimenting and evaluating refresher training programs for school teachers always plays a crucial role. At The University of Danang - University of Science and Education, improving the quality of refresher training programs for school teachers has always been a significant task in the university's development strategy, contributing to the successful implementation of the mission of training high-quality human resources to meet the country's demands in the period of integration and economic development. This article presents the results of the evaluation of the refresher training programs for school teachers conducted by The University of Danang - University of Science and Education as well as influential factors.

Keywords: evaluation; professional development; refresher training programs for school teachers; evaluation of refresher training programs for school teachers; teacher.