MÔ HÌNH CẢI CÁCH TRONG ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN: TỪ THỰC TIỄN THẾ GIỚI ĐẾN VIỆT NAM

TEACHER EDUCATION REFORM MODELS: FROM A WORLDWIDE OVERVIEW TO VIETNAM’S REALITY
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 26(05).2017, Trang: 74, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Nghề giáo được xem là một trong những nghề cao quý nhất tại Việt Nam thế nhưng trong những năm gần đây, tuyển sinh và đào tạo giáo viên ở nước ta đang trong tình trạng khủng hoảng bởi vì thiếu sự quan tâm của xã hội như trước đây và thiếu vị trí việc làm sau khi giáo sinh ra trường. Do đó, việc cải cách mô hình đào tạo giáo viên truyền thống, từ việc đào tạo theo số lượng sang chất lượng là điều cần thiết. Bài báo này sẽ trình bày tổng quan kinh nghiệm đào tạo giáo viên một số nước trên thế giới, từ đó phân tích các vấn đề còn tồn tại trong đào tạo giáo viên ở nước ta và đề xuất một mô hình cải cách trong điều kiện hiện nay.

Từ khóa: đào tạo giáo viên; Việt Nam; mô hình đào tạo nối tiếp.

Abstract:

Teaching is considered as one of the most noble callings in Vietnam, yet in recent years the enrollment and training of teacher students has been in crisis due to a lack of concern from society compared to the previous time and a shortage of job positions after graduation. As a result, it is necessary to reform the conventional model of teacher education and shifting from the quantitative training approach to the qualitative focus. This article presents an overview of teacher education in some countries, thereby analysing remaining issues of teacher education in Vietnam and proposing a model to reform teacher education.

Keywords: teacher education; Vietnam; continuing model.