ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN - KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN VIỆT NAM

TEACHER EDUCATION - INTERNATIONAL EXPERIENCE AND REALITY IN VIETNAM
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 26(05).2017, Trang: 87, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong bối cảnh đổi mới giáo dục nhằm đáp ứng những đòi hỏi về nguồn nhân lực cho hội nhập quốc tế và nền kinh tế tri thức, việc đào tạo giáo viên - nhân lực chủ chốt của nền giáo dục, có ý nghĩa đặc biệt. Bài viết tập trung khảo sát kinh nghiệm quốc tế về đào tạo giáo viên, trong đó tập trung vào kinh nghiệm một số nước có nền giáo dục tiên tiến tại châu Âu, Mỹ, Đông Á và một số nước khác. Kinh nghiệm đào tạo giáo viên được xem xét ở các phương diện: triết lý và mục tiêu đào tạo; trình độ đào tạo đối với GV; mô hình đào tạo; nội dung đào tạo; phương pháp đào tạo; cơ sở đào tạo giáo viên; bồi dưỡng thường xuyên đội ngũ giáo viên; tuyển sinh đối với ứng viên GV; quản lý đào tạo giáo viên. Các phương diện của kinh nghiệm quốc tế về đào tạo giáo viên được đối chiếu với thực tiễn ở Việt Nam. Trên cơ sở đối chiếu, bài viết đề xuất một số điều chỉnh căn bản nhằm đổi mới việc đào tạo giáo viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên ở Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: đào tạo; đổi mới; giáo dục; giáo viên; kinh nghiệm.

Abstract:

In the context of educational innovation to meet the human resource requirements for international integration and the knowledge economy, the training of teachers - the key human resource for education, is of great significance. This article examines international experience on teacher education, focusing on the experience of some countries with advanced education in Europe, the USA, East Asia and some other countries. Teacher education experience is considered in terms of training philosophy and objectives, training levels for teachers, training models, training contents and methods, teacher training institutions, continuing professional development for teachers, enrollment for teacher candidates, and teacher training management. Aspects of international experience in teacher education are contrasted with reality in Vietnam. On the basis of the contrastive comparison, the article proposes some essential adjustments to renovate teacher training to meet the requirements of education reform in Vietnam today.

Keywords: training; innovation; education; teachers; experience.