THỰC TRẠNG ĐIỀU KIỆN SỐNG, HỌC TẬP VÀ MỐI LIÊN HỆ VỚI MỨC ĐỘ PHÁT TRIỂN TRÍ NHỚ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC VÙNG NÔNG THÔN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

THE CURRENT STATUS OF THE LIVING AND LEARNING CONDITIONS AND THE RELATIONSHIP TO THE PRIMARY STUDENTS’ MEMORY DEVELOPMENT IN THE RURAL AREA IN MEKONG DELTA
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 27(01).2018, Trang: 66, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bài báo đề cập thực trạng điều kiện sống và học tập của học sinh tiểu học vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long. Dù đời sống vật chất còn nhiều khó khăn nhưng phụ huynh học sinh dành nhiều sự quan tâm đến việc học hành của con em. Bài viết cũng xác định được mối liên hệ giữa điều kiện sống và học tập với mức độ phát triển trí nhớ của học sinh tiểu học vùng nông thôn đồng bằng sông Cửu Long.

Từ khóa: điều kiện sống; điều kiện học tập; học sinh tiểu học; phát triển trí nhớ.

Abstract:

This paper presents the current status of the living and learning conditions of the primary students in rural areas in Mekong Delta. Although the students’ parents still face many difficulties in their life but children’s learning is always one of their most concerns. The paper also identifies the linkage between the living conditions and learning conditions to the level of memory development of the primary students’ in the rural area in the Mekong Delta.

Keywords: living condition; learning condition; primary student; memory development.