MỘT SỐ VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN GIÁO DỤC CÔNG DÂN CỦA TỈNH ĐĂK LĂK ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC PHỔ THÔNG

SOME ISSUES RAISED IN REFRESHER TRAINING FOR CIVIC EDUCATION TEACHERS IN DAK LAK TO MEET THE REQUIREMENTS OF GENERAL EDUCATION RENOVATION
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 25(04).2017, Trang: 94, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trước yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và sự thay đổi vị trí môn Giáo dục công dân hiện nay, đội ngũ giáo viên giảng dạy môn Giáo dục công dân của tỉnh Đăk Lăk có nhu cầu được bồi dưỡng thường xuyên về cả nội dung kiến thức, phương pháp và kĩ thuật dạy học với hình thức bồi dưỡng phù hợp đặc điểm, tình hình của tỉnh. Cụ thể, về nội dung bồi dưỡng, tập trung vào những đơn vị kiến thức mới và khó; về phương pháp và kĩ thuật dạy học, tập trung vào cách vận dụng hệ thống phương pháp dạy học tích cực; về hình thức bồi dưỡng, chủ yếu là Sở Giáo dục kết hợp với Trường Đại học Sư phạm xây dựng chuyên đề đáp ứng nhu cầu của giáo viên. Đây là việc làm cần thiết thể hiện sự quan tâm và đầu tư của tỉnh Đăk Lăk đối với đội ngũ giáo viên Giáo dục công dân đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông.

Từ khóa: nhu cầu bồi dưỡng; giáo viên giáo dục công dân; đổi mới phổ thông; bồi dưỡng nội dung; bồi dưỡng phương pháp.

Abstract:

In order to comply with the requirements of general education renovation and the change in the role of civic education, civic education teachers in Dak Lak province are in need of continuous professional development in terms of contents, teaching methods and techniques via refresher training forms appropriate for the provincial circumstance. With regard to contents, the training focus should be put on new and challenging units of knowledge; for teaching methods and techniques, priority should be given to the application of positive teaching methods; the training forms require collaboration between the Department of Education and Training and the University of Education in developing themes to meet the needs of the teachers. This is a necessary activity that shows the care and investment from the provincial government for the civic education teaching staff in satisfying the requirements of general education renovation.

Keywords: refresher training need; civic education teacher; general education innovation; content development; method enhancement.