PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIÁO VIÊN TOÁN TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TRONG DẠY HỌC SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRỰC QUAN THEO ĐỊNH HƯỚNG CỦA LÍ THUYẾT KIẾN TẠO

DEVELOPING PROFESSIONAL PEDAGOGICAL CAPACITY FOR HIGH SCHOOL MATHEMATICS TEACHERS THROUGH THE USE OF VISUAL IMAGES IN TEACHING UNDER THE DIRECTION OF THE CONSTRUCTIVISM THEORY
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 25(04).2017, Trang: 71-78, Năm: 2017, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Dạy học hướng vào người học, lấy người học làm trung tâm là luận điểm then chốt của lí luận dạy học hiện đại. Một trong những đặc điểm phản ánh bản chất của lí thuyết kiến tạo chính là quan điểm tri thức được kiến tạo một cách tích cực bởi chủ thể nhận thức, chứ không phải được tiếp thu một cách thụ động từ môi trường bên ngoài. Sử dụng những hình ảnh trực quan để hỗ trợ việc dạy học toán là vấn đề được nhiều nhà giáo dục toán quan tâm, khai thác trong xu hướng hiện nay nhằm tích cực hóa hoạt động khám phá và kiến tạo tri thức của học sinh, nâng cao năng lực tư duy sáng tạo. Bài báo trình bày một số cách sử dụng diện tích hình phẳng, độ dài đoạn thẳng và các quy trình lặp để biểu diễn cho các số, hỗ trợ việc dạy học các tính chất toán học theo định hướng của lí thuyết kiến tạo, đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Từ khóa: năng lực nghiệp vụ sư phạm; giáo viên toán; hình ảnh trực quan; dạy học; lí thuyết kiến tạo.

Abstract:

Learner-oriented and learner-centered teaching is a key argument in many modern teaching theories. One of the characteristics that reflects the nature of the constructivism theory is the idea that knowledge is actively built up by the cognitive subject and not passively acquired from the outside surrounding. In line with current trends, many mathematicians have taken interest in using visual images to facilitate the teaching and learning of mathematics in order to activate students’ activities of exploring and constructing knowledge and to enhance their creative thinking capacity. This article presents ways to use areas of plane figures, lengths of line segments and iterative procedures to represent numbers, thereby assisting the teaching of mathematical properties under the direction of the constructivism theory for the purpose of meeting the requirements of the fundamental and comprehensive reform of education and training as well as the demands of industrialization and modernization in the context of the socialist-oriented market economy and international integration.

Keywords: professional pedagogical capacity; maths teacher; visual images; teaching and learning; constructivism theory.