Xung đột tâm lý trong giao tiếp với bạn cùng lớp học của học sinh trường THCS Ngô Sỹ Liên - TP Đà Nẵng

PSYCHOLOGICAL CONFLICTS IN COMMUNICATION WITH CLASSMATES AMONG THE STUDENTS AT NGO SY LIEN JUNIOR HIGH SCHOOL IN DANANG CITY
Nơi đăng: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu), Số: Số 2(75).2014, Trang: 22-26, Năm: 2014, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Lứa tuổi học sinh (HS) trung học cơ sở (THCS) là thời kì phức tạp và quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi cá nhân. Ở lứa tuổi này nhu cầu giao tiếp (GT) với bạn phát triển mạnh. Quan hệ với bạn của các em phong phú, phức tạp và rõ rệt hơn so với HS tiểu học. Trong quá trình hoạt động và giao tiếp cùng nhau, do nhiều nguyên nhân các em dễ nảy sinh các xung đột tâm lý (XĐTL) và được biểu hiện dưới nhiều hình thức: tranh chấp, chửi mắng, ẩu đả… Đây là hiện tượng tất yếu nảy sinh trong quá trình các em HĐ cùng nhau. XĐTL trong GT với bạn cùng lớp của HS trường THCS Ngô Sỹ Liên - TP Đà Nẵng ở mức độ khá cao, giữa nam và nữ có sự khác biệt. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự XĐTL của HS. Trên cơ sở thực trạng và lý giải nguyên nhân chúng tôi đề xuất một số biện pháp giải quyết các XĐTL và xây dựng các quan hệ GT với bạn tích cực để phát triển tâm lý nhân cách cho các em.

Abstract:

The age of junior high school students is a complicated and important period in the development of each individual. At this age the need for communication flourishes and the relations with their friends are rich, complicated and more widespread than at the elementary school. During their learning activities and communication with each other, they tend to easily encounter psychological conflicts arose and they are expressed in different forms: disputes, scolding, fighting... This phenomenon is inevitably arisen in the course of their mutual contracts. The conflicts in communication with classmates among the students at Ngo Sy Lien Junior High School - Danang occurred at a high level and at different aspects between boy and girl students. There are many reasons for the students’ conflicts. On the basis of the realities and reasons for such causes, we propose a number of measures to address the conflics and build the relationships with classmates so as to develop positive personality psychology for children.