Nâng cao năng lực thiết kế tài liệu dạy học tiếp cận năng lực thực hiện trong rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng

Improve the design capacity of teaching materials to reach the capacity in training pedagogical training for teachers of the University of Education - University of Da Nang
Nơi đăng: , Số: 2.2015, Trang: 41-47, Năm: 2015, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Để thực hiện thành công cuộc đổi mới căn bản toàn diện giáo dục theo hướng hình thành và phát triển năng lực, phẩm chất cho người học thì các trường sư phạm phải đi trước, trong đó năng lực của người thầy giữ vai trò quyết định. Vì vậy, bên cạnh tập huấn cho họ các phương pháp dạy học đáp ứng yêu cầu phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của sinh viên; kỹ năng giáo dục, kỹ năng tổ chức các hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học… thì cần phải tập huấn để hình thành cho giảng viên kỹ năng thiết kế tài liệu dạy học theo năng lực thực hiện. Bản thiết kế tài liệu dạy học môn học có phần hướng dẫn sư phạm, tất cả những công việc cho buổi dạy học phải được thể hiện trong bản thiết kế tài liệu dạy học. Bản thiết kế tài liệu dạy học đòi hỏi phải được thiết kế một cách công phu, khoa học, thể hiện trình độ và nghệ thuật sư phạm của người thầy nhằm đạt mục tiêu dạy học.

Abstract:

To successfully implement fundamental reform towards comprehensive education establishment and capacity development, quality schools for learners, the teacher must go ahead, in which the capacity of the teacher plays a crucial role . So besides training them in teaching methods to meet the requirements promoting positive initiative and creativity of students; educational skills, organizational skills and educational activities, scientific research ... is required to establish training for skill trainers teaching materials designed according to the carrying capacity. The design teaching materials with the tutorial course pedagogy, all work for the teaching should be reflected in the design of teaching materials. The design teaching materials requires a sophisticated design, science, and demonstrate the art of the teacher educators to achieve their objectives.