BIẾN ĐỔI VĂN HÓA NHÀ Ở CỦA NGƯỜI MƯỜNG Ở THANH HÓA TRONG THỜI KỲ BIẾN ĐỔI KINH TẾ - XÃ HỘI

CULTURAL CHANGE IN MUONG PEOPLE’S HOUSING IN THANH HOA IN THE PERIOD OF SOCIO-ECONOMIC INNOVATION
Nơi đăng: tap chi khoa hoc cong nghe DHDN (Ngon ngu), Số: Số 2(99).2016, Trang: , Năm: 2016, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Văn hóa nhà ở là một trong những bản sắc nổi bật của đồng bào Mường. Nhưng hiện nay, nhà sàn Mường đang mất dần đi một cách tự phát với tốc độ ngày càng nhanh. Để giúp cho việc bảo tồn có hiệu quả chúng tôi tiến hành nghiên cứu đánh giá sự biến đổi văn hóa nhà ở của người Mường ở Thanh Hóa trong thời kỳ đổi mới. Trong sự biến đổi ấy, cái gì là tích cực, cái gì là hạn chế, cái gì cần bảo tồn và bảo tồn như thế nào? Thông qua sử dụng các phương pháp điều tra, phỏng vấn, điền dã... cho thấy bức tranh về nhà sàn truyền thống của người Mường ở Thanh Hóa đã thay đổi rất nhiều, ở nhiều bản làng, nhiều ngôi nhà vẫn được gọi là nhà sàn, nhưng hình thức truyền thống chỉ còn giữ được ở mức tương đối. Có nhiều nguyên nhân như tốc độ đô thị hoá, xây dựng đời sống văn hoá mới, sự hư hại xuống cấp….Trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm bảo tồn ngôi nhà truyền thống người Mường ở Thanh Hóa

Abstract:

Housing culture is one of the prominent identities of Muong people. However, these days Muong stilt houses are disappearing spontaneously at an increasingly rapid pace. To facilitate the effective preservation of the houses, we have conducted a study to evaluate cultural change in the housing of the Muong people in Thanh Hoa during the innovation period. What positive and negative aspects are included in such a change? What should be preserved and in what way? By means of survey methods, interviews, fieldwork,… the study shows that pictures of the traditional stilt houses of the Muong in Thanh Hoa have undergone numerous changes. In many villages, the so-called stilt houses only retain little of their traditional character. This has been brought about by many causes such as urbanization speed, new cultural life establishment, degradation,..., whereby this paper proposes a number of measures to preserve traditional houses of the Muong people in Thanh Hoa.