ỨNG DỤNG GOOGLE SITES XÂY DỰNG WEBSITE DẠY HỌC HỌC PHẦN VẬT LÍ ĐẠI CƯƠNG TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - ĐẠI HỌC HUẾ

APPLYING GOOGLE SITES TO BUILD A WEBSITE OF TEACHING GENERAL PHYSICS AT THE UNIVERSITY OF AGRICULTURE AND FORESTRY - HUE UNIVERSITY
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 29A(03).2018, Trang: 71, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong thời đại mà Công nghệ thông tin phát triển với tốc độ chóng mặt như hiện nay thì việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội là một điều tất yếu. Công nghệ thông tin đã trở thành điểm tựa cho sự đột phá về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục, chính trị, an ninh, quốc phòng,… Trong đó, việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lí đã trở thành mối ưu tiên hàng đầu của nhiều quốc gia. Qua quá trình tìm hiểu và sử dụng các dịch vụ tạo Website như violet, wordpress, blogspot, Google Sites,… chúng tôi nhận thấy dịch vụ Google Sites đáp ứng đầy đủ nhất, hỗ trợ rất nhiều chức năng, không yêu cầu cao về kĩ thuật và đặc biệt là hoàn toàn miễn phí. Chúng tôi đã ứng dụng Google sites xây dựng Website dạy học học phần Vật lý đại cương và ứng dụng vào giảng dạy tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế. Thực nghiệm sư phạm cho thấy việc ứng dụng Google Sites xây dựng Website dạy học học phần Vật lý đại cương đã góp phần nâng cao chất lượng học tập và đổi mới phương pháp dạy học.

Từ khóa: Website dạy học; Vật lý đại cương; năng lực tự học; Google Sites; đổi mới phương pháp dạy học.

Abstract:

In an era when information technology has developed with a rapid pace, the application of information technology in all fields of social life is indispensable. Information Technology has become the leverage for the breakthrough in the speed of socio-economic development, education, politics, security and national defense… In addition, the application of information technology in teaching and management has become the top priority for many countries. Through the process of learning and using many website creating services such as: violet, wordpress, blogspot, Google sites… we realized that Google Site service provides the most efficiency and supportive services without requirements of high-tech knowledge, not to mention that it is completely free. We have applied Google sites to build a Website for teaching General Physics and used it to teach at the University of Agriculture and Forestry - Hue University. Pedagogical experiments showed that using Google Sites to create general physics teaching website has contributed to learning quality improvement and teaching method innovation.

Keywords: teaching website; general physics; self-learning ability; Google Sites; teaching method innovation.