TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM VẬN DỤNG KIẾN THỨC DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU, VẬT LÍ 12 CHO HỌC SINH

ORGANIZING EXPERIENTIAL ACTIVITIES TO APPLY THE KNOWLEDGE OF ALTERNATING CURRENTS, PHYSICS 12 FOR STUDENTS
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 29B(03).2018, Trang: 17, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Trong chương trình giáo dục phổ thông tổng thể năm 2017 ở nước ta, hoạt động trải nghiệm (HĐTN), trải nghiệm hướng nghiệp là một nội dung giáo dục bắt buộc với tất cả các học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. HĐTN không có giáo viên (GV) chuyên trách mà là chính các GV (đơn môn) hiện nay đảm nhiệm. Tuy nhiên, với đa phần GV hiện nay thì HĐTN vẫn còn là một vấn đề khá mới mẻ. Bài báo đề xuất quy trình thiết kế một hoạt động trải nghiệm trong dạy học Vật lí ở trường phổ thông. Từ đó vận dụng thiết kế tiến trình tổ chức 3 HĐTN vận dụng kiến thức dòng điện xoay chiều - Vật lí 12 là Hoạt động 1: Tìm hiểu thực trạng đề xuất giải pháp và đánh giá hiệu quả giải pháp trong sử dụng các dụng cụ điện ở gia đình; Hoạt động 2: Trải nghiệm Sơ cứu người khi bị điện giật; Hoạt động 3: Trải nghiệm quấn 1 máy biến áp lõi chữ E, I và đo các thông số. Các kết quả thực nghiệm cho thấy, thông qua HĐTN đã hình thành và phát triển được năng lực giải quyết vấn đề thực tiễn, năng lực sáng tạo của học sinh.

Từ khóa: hoạt động trải nghiệm; dòng điện xoay chiều; năng lực; giải quyết vấn đề thực tiễn; quy trình.

Abstract:

In general education program after 2018 in Vietnam, experiential activities, especially in terms of career, is an obligatory education content for all students from grade 1 to 12. However, experiential activities are not assigned to specialized teachers to be in charge of. Instead, it is the responsibility of the subject teachers. Nevertheless, to most teachers, experiential activities are still a new method for them. This article proposes a design process for experiential activities in teaching physics in general school. From that, a design procedure is applied in creating three experiential activities to strengthen knowledge about alternating current in Physics Grade 12. Those activities are: Activity 1: Understanding the situation, proposing solutions and evaluating the solution's effectiveness in use of household electrical appliances; Activity 2: Experiencing first aid process after an electric shock; Activity 3: wrapping one core word E, I transformers, and measuring the parameters. Experimental results show that experiential activities have formed and developed the capacity to solve practical problems and students’ creativity.

Keywords: experience activities; alternating current; capacity; solve practical problems; procedure.