ĐỊNH HƯỚNG TIẾP CẬN GIÁO DỤC STEM TRONG GIẢNG DẠY VẬT LÍ Ở TRƯỜNG SƯ PHẠM

DIRECTIONS TO APPROACH STEM EDUCATION IN TEACHING PHYSICS IN PEDAGOGICAL COLLEGE
Tác giả: TS. Bùi Quang Bình
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 29B(03).2018, Trang: 5, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục tích hợp theo cách tiếp cận liên môn, phù hợp với cách tiếp cận tích hợp trong chương trình giáo dục phổ thông mới được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Tuy nhiên, hiện nay, các trường sư phạm vẫn chưa cập nhật xu thế giáo dục này. Bài viết này trình bày một số vấn đề định hướng tiếp cận giáo dục STEM cho sinh viên trong giảng dạy Vật lí ở trường sư phạm, trong đó chú trọng đến việc xây dựng kế hoạch bài học theo định hướng giáo dục STEM trong các học phần của chương trình đào tạo.

Từ khóa: STEM; giảng dạy Vật lí; kế hoạch bài học; trường sư phạm; chương trình giáo dục phổ thông mới.

Abstract:

STEM education is an integrated approach to education that is aligned with the approach of the new curriculum promulgated by the Ministry of Education and Training. However, at present, pedagogical colleges have not been updated with the recent education trend. This article presents some of the issues of directions to approach STEM education in teaching physics in pedagogical colleges, which focus on developing STEM-oriented learning plans in the subjects of the training program.

Keywords: STEM; physical teaching; lesson planning; pedagogical colleges; the new curriculum.