MỐI QUAN HỆ CỦA NĂNG LỰC CHUYỂN VỊ DIDACTIC VỚI NĂNG LỰC PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH NHÀ TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

THE RELATIONSHIP BETWEEN THE DIDACTIC TRANSPOSITION AND THE CURICULUM DEVELOPTMENT CAPACITY OF PEDAGOGICAL STUDENTS
Nơi đăng: TC Khoa học và Giáo dục - Trường ĐHSP - ĐHĐN (Ngành Toán, Ngôn ngữ học, Văn học), Số: 29B(03).2018, Trang: 133, Năm: 2018, Loại bài viết: Bài báo, Quốc gia: Việt Nam.

Tóm tắt:

Bài báo chỉ ra được mối quan hệ giữa năng lực chuyển vị didactic với năng lực phát triển chương trình giáo dục của giáo viên và sinh viên sư phạm. Cụ thể là mức độ năng lực chuyển vị didactic bên ngoài chi phối tới chất lượng việc lựa chọn, xây dựng nội dung dạy học và cách thức thực hiện nội dung dạy học sao cho phù hợp với thực tiễn nhà trường và yêu cầu phát triển các phẩm chất, năng lực của người học nhằm thực hiện có hiệu quả mục tiêu giáo dục. Phát hiện này góp phần bổ sung cơ sở lí luận của việc phát triển chương trình nhà trường. Đặc biệt là làm rõ các yếu tố “kích thích” dẫn tới sự phát triển chương trình giáo dục phổ thông đó chính là thực hành xã hội quy chiếu. Nhóm phương pháp nghiên cứu được sử dụng là nghiên cứu lí luận để phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các vấn đề lí thuyết về phát triển chương trình, chuẩn đầu ra trong chương trình đào tạo giáo viên và về chuyển vị didactic cũng như năng lực chuyển vị didactic.

Từ khóa: chuyển vị didactic; năng lực chuyển vị didactic; phát triển chương trình; chương trình giáo dục phổ thông; thực hành xã hội quy chiếu.

Abstract:

The paper shows the relationship between didactic transposition and the curriculum development capacity of the teachers (or pedagogical students). Specifically, the level of the external didactic transposition competence has an effect on the quality of choosing and designing the contents of teaching and the way it is performed. This is suitable for the practice of the school, and the requirements of developing qualities and abilities of learners. This finding contributes to the theoretical foundation of school curriculum development. In particular, the clarification of the “stimulus” factors that led to the development of the curriculum is the social reference practices. The research method used is theoretical research to analyze, synthesize, and systematize theoretical issues about program development, outcome standards in teacher training programs and didactic transposition as didactic capacity.

Keywords: didactic transposition; didactic transposition competence; curriculum development; general education curriculum; social reference practices.