Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Hướng dẫn công tác giáo viên chủ nhiệm (Tài liệu trích dịch từ cuốn “О воспитании старшеклассников"А. В. Мудрик. Москва, Просвещение, 1981)
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 1990 Nhà xuất bản: Đại học Sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng
Nơi xuất bản: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại:
Lĩnh vực: Giáo dục
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa chọn