Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Kỹ thuật xử lý môi trường nông thôn
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2003 Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội
Nơi xuất bản: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại:
Lĩnh vực: Môi trường
Thành viên thực hiện:
1 Lê Văn Khoa - Chủ biên
2 TS. Võ Văn Minh - Đồng tác giả
3 Nguyễn Xuân Cự - Đồng tác giả
4 Trần Thiện Cường - Đồng tác giả
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa chọn