Thông tin chi tiết về sách, giáo trình

Tiêu đề: Từ điển Tâm lý học
ISSN - ISBN: Chưa cập nhật
Năm xuất bản: 2009 Nhà xuất bản: Nxb Giáo dục Việt Nam
Nơi xuất bản: Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Quốc gia: Việt Nam Loại:
Lĩnh vực: Kinh tế; XH-NV
Thành viên thực hiện:
1 PGS.TS. Lê Quang Sơn - Đồng chủ biên
2 Nguyễn Văn Luỹ - Đồng chủ biên
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Abstract: Chưa cập nhật
Đối tượng sử dụng: Chưa chọn