Đăng ký tài khoản

Xin vui lòng kiểm tra tài khoản có chưa tại scv.ued.udn.vn trước khi đăng ký! Nếu tìm được họ tên nhưng không biết tài khoản, xin liên hệ Phòng KH, SĐH & HTQT (scvconfjse@gmail.com). Chúng tôi sẽ gửi tài khoản đăng nhập qua email. Kính đề nghị CBCCVC Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN vui lòng liên hệ để nhận tài khoản! Trân trọng cảm ơn.

Thông tin cá nhân
Nếu chưa có trong danh sách, xin vui lòng thông báo tên đăng nhập, họ tên và đơn vị đến email scvconfjse@gmail.com.
Thông tin liên hệ và tài khoản người dùng

Hủy bỏ