Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T03-16-58
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Nghiên cứu hiện trạng môi trường, dự báo xu thế diễn biến và đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường ở một số làng nghề tỉnh Quảng Nam
Thời gian thực hiện:
  • đến:
Tình trạng:
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2003
  • Xếp loại: Chưa chọn
Thành viên thực hiện: 1. Võ Văn Minh - Chủ nhiệm
Quốc gia: Việt Nam
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)