Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2001-16-05
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Nhu cầu đào tạo giáo viên tiểu học có trình độ đại học tại Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2001
  • đến: 31-12-2003
Tình trạng:
  • Đã thanh lý
  • Tiến độ: 0.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2003
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Lê Quang Sơn - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)