Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2014-03-40
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI VNEN TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2014
  • đến: 26-12-2014
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2014
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Mã Thanh Thuỷ - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Phan Lâm Quyên - Member
3. Nguyễn Thị Thuý Nga - Member
4. Lê Tử Tín - Member
5. Bùi Văn Vân - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)