Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2013-03-26
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Xây dựng quy trình thực hành-thực tập cho sinh viên ngành công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2013
  • đến: 01-01-2013
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 0.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2013
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Trâm Anh - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)