Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2015 – 03 - 29
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Nghiên cứu xây dựng bộ công cụ đánh giá kết quả thực hành-thực tập cho sinh viên ngành Công tác xã hội ở Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-03-2015
  • đến: 01-01-1900
Tình trạng:
  • Đang tiến hành
  • Tiến độ: 0.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2015
  • Xếp loại: Chưa có thông tin
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Hằng Phương - Thư ký
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)