Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: KC.03.12
Loại đề tài: Tỉnh/Thành phố
Tên:  Xây dựng và phát triển mô hình trồng rau an toàn bằng phương pháp thủy canh tại Cù Lao Chàm, Tp. Hội An, tỉnh Quang Nam
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2013
  • đến: 31-12-2014
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2014
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Võ Văn Minh - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)