Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2012-03-05
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp sử dụng động vật hai mảnh vỏ để giám sát ô nhiễm kim loại nặng ở các cửa sông
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2012
  • đến: 31-12-2014
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2014
  • Xếp loại: Đạt
Thành viên thực hiện: 1. Võ Văn Minh - Thư ký
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)