Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: DD2014-03-61
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Tính toán hiệu ứng âm điện từ trong hệ bán dẫn 2 chiều bằng phương pháp phương trình động lượng tử
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2014
  • đến: 31-12-2014
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2014
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Văn Hiếu - Chủ nhiệm
2. Nguyễn Quang Báu - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)