Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2014-03-36
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MÔN LỊCH SỬ LỚP 9 BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ THEO QUAN ĐIỂM HÌNH THÀNH NĂNG LỰC NGƯỜI HỌC
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2014
  • đến: 31-12-2014
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2014
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Trương Trung Phương - Member
2. Nguyễn Mạnh Hồng - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)