Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: Đ2014-03-68
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Nghiên cứu hệ cảm biến quang học phát hiện nhanh Hg2+ trong mẫu nước
Thời gian thực hiện:
  • 01-06-2013
  • đến: 01-06-2014
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Bá Trung - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)