Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: B2007-ĐN03-22
Loại đề tài: Cấp Bộ
Tên: Nghiên cứu tách Chitin- Chitosan từ vỏ tôm, nang mực và ứng dụng trong xử lý kim loại nặng trong nước
Thời gian thực hiện:
  • 15-03-2009
  • đến: 15-06-2010
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2010
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Bá Trung - Chủ nhiệm
2. Trần Thị Ngọc Bích - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)