Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: Đ2013-03-55-BS
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Nghiên cứu xây dựng chương trình môn Lãnh đạo học (leadership) phục vụ dạy học tăng cường tiếng Anh tại Đại học Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2014
  • đến: 30-12-2014
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2014
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Lê Quang Sơn - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)