Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2014-03-35
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Khảo sát nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên địa lí các trường THPT trên địa bàn Đà Nẵng- Quảng Nam và đề xuất chương trình bồi dưỡng gióa viên
Thời gian thực hiện:
  • 01-07-2002
  • đến:
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Hoàng Thị Diệu Huyền - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)