Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: 507/QĐ-SKHCN
Loại đề tài: Tỉnh/Thành phố
Tên: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2012
  • đến: 31-12-2013
Tình trạng:
  • Đã thanh lý
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2013
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Trần Quốc Chiến - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)