Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2015-03-20
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: SỬ DỤNG PHẦN MỀM PREZI ĐỂ BIÊN SOẠN BÀI GIẢNG LỊCH SỬ VIỆT NAM (1930-1975) PHỤC VỤ CÔNG TÁC BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2015
  • đến: 31-12-2015
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2015
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Trương Trung Phương - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)