Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T03-2015-12
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Xây dựng quy trình sử dụng các phần mềm hỗ trợ thiết kế hoạt động dạy học một số chủ đề môn Toán tại trường THPT
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2015
  • đến: 01-05-2016
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2016
  • Xếp loại: Tốt
Thành viên thực hiện: 1. Cộng Sự 1 - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)