Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2015-03-13
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Vai trò của chợ truyền thống đối với phát triển du lịch thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2015
  • đến: 30-12-2015
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Ngô Thị Hường - Chủ nhiệm
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)