Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: Đ2015-03-75
Loại đề tài: Cấp cơ sở (ĐHĐN)
Tên: Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh có hoạt tính xử lý sulfate từ chủng vi khuẩn Desulfovibrio sp. được phân lập từ phân trâu, bò
Thời gian thực hiện:
  • 01-10-2015
  • đến: 01-09-2016
Tình trạng:
  • Đang tiến hành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • Xếp loại: Chưa có thông tin
Thành viên thực hiện: 1. Cộng Sự 1 - Member
2. Cộng Sự 2 - Thư ký
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)