Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2015-03
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Xây dựng chiến lược quảng bá trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng: Tầm nhìn đến năm 2025
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2015
  • đến: 25-12-2015
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: 100.0 %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2015
  • Xếp loại: Khá
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Bá Trung - Thư ký
2. Lưu Trang - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)