Chi tiết thông tin đề tài khoa học

Trở lại
Mã số: T2016 – 03 - 06
Loại đề tài: Cấp cơ sở (Trường)
Tên: Nghiên cứu thích nghi trắc nghiệm tranh vẽ “Con vật không có thật” vào chẩn đoán hành vi hung tính của trẻ mẫu giáo lớn tại thành phố Đà Nẵng
Thời gian thực hiện:
  • 01-01-2016
  • đến: 30-11-2016
Tình trạng:
  • Đã hoàn thành
  • Tiến độ: %
.
Năm nghiệm thu:
  • 2016
  • Xếp loại: Chưa có thông tin
Thành viên thực hiện: 1. Nguyễn Thị Trâm Anh - Member
Quốc gia: Chưa cập nhật
Tóm tắt: Chưa cập nhật
Ứng dụng: Chưa cập nhật
Các tệp tin đính kèm: (Không có tập tin.)